Despoina Emm. Katsougkri & Associates Law Office Logo
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

LEGAL PRACTICE PRINCIPAL:
DESPOINA EMM KATSOUGKRI
OFFICES IN ATHENS

MAIN OFFICE:
Mitropoleos 43, Maroussi, Athens 15124, Greece
Direct Tel: +30 211 111 5087, Mobile: +30 6997013257

ALSO AT :
Alexandras Avenue 48, Athens 11473, Greece
Website: www.KatsougkriLaw.com
E-mail: KatsougkriLaw@gmail.com


MULTI-LINGUAL AFFILIATED LAW OFFICES IN:
LONDON - UK,
BARCELONA & MADRID – SPAIN,
PARIS – FRANCE,
ROME & MILAN –ITALY,
MOSCOW & ST PETERSBURG – RUSSIA,
SYDNEY & MELBOURNE – AUSTRALIA,
NEW YORK – USA,
COSTA RICA, MEXICO,
PUERTO RICO – LATIN AMERICA

Κατσούγκρη Δέσποινα Ε.
Μητροπόλεως 43, Αμαρούσιο, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 211 111 5087
Κινητό: 6997013257;

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Το Δικηγορικό Μας Γραφείο έχει πολυετή εμπειρία και άριστη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο του Κτηματολογίου. Το γραφείο μας συνεργάζεται επίσης με έμπειρους μηχανικούς, συμβολαιογράφους, λογιστές, τοπογράφους κτλ και παρέχει μια άρτια και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε θέματος που σχετίζεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο, με στόχο την προστασία της ακίνητης περιουσίας και την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών, καθότι το οποιοδήποτε λάθος μπορεί να γίνει στην καταχώρηση σε αυτό τις περιουσίας σας, θα έχει τεράστιες δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για εσάς

Το Έμπειρο γραφείο μας αναλαμβάνει :
• Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου.
• Υποβολή Ενστάσεων.
• Εκπροσώπηση ενώπιον των επιτροπών Ενστάσεων – Σύνταξη φακέλου και Υπομνημάτων.
• Διόρθωση εγγραφών με Δικαστική Απόφαση και Άσκηση και Εκδίκαση Αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων και Κτηματολογικού Δικαστή.
• Έλεγχο Κτηματολογικών Εγγραφών.
• Υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το Έμπειρο Γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη των Δηλώσεων Υποβολής και τη Συμπλήρωση του Φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και την υποβολή τους στο κατά τόπο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για κάθε είδους δικαίωμα (όπως πχ Κυριότητα από πώληση, από γονική παροχή, από χρησικτησία, από κληρονομιά, από δωρεά, δήλωση ακινήτων υπό απαλλοτρίωση, Δουλείες και Επικαρπίες κτλ).
Επίσης, σε συνεργασία με Μηχανικούς, που έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Κτηματογράφησης, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Η εμπρόθεσμη και ορθή δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο παρέχει την διασφάλιση των δηλωθέντων δικαιωμάτων έναντι οποιουδήποτε τρίτου και περιορίζει την πιθανότητα λαθών κατά την διαδικασία της Ανάρτησης.


ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μόλις περατωθεί η διαδικασία της καταχώρησης των εγγραφών, εν συνεχεία γίνεται η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (πινάκων και διαγραμμάτων), ήτοι η δημοσιοποίηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν και, στην συνέχεια, επεξεργάσθηκαν κατά την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, με σκοπό  την επιβεβαίωση των εγγραφών ή την διόρθωσή τυχόν λαθών επ’ αυτών.
Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, τότε μπορεί να υποβάλει ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗ εντός προθεσμίας που τάσσεται ρητά από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και οι οποίες εξετάζονται από τις Επιτροπές Ενστάσεων.
Σύνταξη και Υποβολή
Το Δικηγορικό Γραφείο μας, μπορεί να αναλάβει τόσο τη σύνταξη της Ένστασης και την εκπόνηση φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς θεμελίωση των αιτούμενων διορθώσεων προκειμένου να υποστηρίξει τα δικαιώματά σας επάνω στην Ακίνητη Περιουσίας σας


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει και την παράσταση για λογαριασμό σας ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και την σύνταξη Υπομνήματος τόσο προς απόδειξη της υποβληθείσας Ένστασης όσο και προς αντίκρουση τυχόν υποβληθείσας Ένστασης από τρίτο, είτε ιδιώτη είτε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (όπως ενδεικτικά Διεύθυνση Δασών, Υπουργείο Οικονομικών-Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης)


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς, με εμπειρία στο χώρο της Κτηματογράφησης


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης από την υποβολή της ένστασης έως και την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.


ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η διόρθωση Αρχικών εγγραφών μπορεί να γίνει με τη Διοικητική Διαδικασία της διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, ο οποίος εν συνεχεία εκδίδει σχετική απόφαση.
Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει και διεκπεραιώνει όλη τη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος, συγκεντρώνοντας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.


ΈΛΕΓΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών και των σχετικών τίτλων (Συμβολαίων) στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το σφάλμα που έχει προκύψει κατά τις αρχικές εγγραφές μπορεί να διορθωθεί με την συγκεκριμένη διαδικασία ή απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης για την διόρθωσή του.